TUNOVANIE AIRSOFTOVÝCH ZBRANÍ | Muničák

TUNOVANIE AIRSOFTOVÝCH ZBRANÍ

Tento článok podáva základné informácie o možnostiach tunovania zbraní čínskych výrobcov. Vychádza z konkrétnych praktických skúseností našich technikov a používateľov a je určený predovšetkým pre zbrane predávané v sieti predajní Muničák. Aj v tom prípade ale platí, že všetky tuningové a upgrade diely sú používané na (a často ažza) hranici pevnosti materiálov, z ktorých sú vyrobené. Na zlepšenie ich spoľahlivosti a funkčnosti je potrebná dokonalá súhra a vzájomné zladenie jednotlivých komponentov, ako aj ich správne zapojenie, zloženie a používanie. Aj napriek tomu, vzhľadom na extrémne výkony, ktoré poskytujú, existuje aj pri dobrom používaní vysoké riziko nenávratného poškodenia jednotlivých komponentov (či užpôvodných alebo doinštalovaných) ako aj celej zbrane. Montáž, úprava alebo výmena jednotlivých komponentov je preto vždy na vlastné riziko používateľa, ktoré je veľmi vysoké. Zásady uvedené v tomto článku treba brať ako dobré rady, rozhodne sa ale nemusia vzťahovať na každú zbraň.

ZÁKLADNÉ UPOZORNENIA:

Žiadna ACM zbraň nemusí mať kvalitatívne ani prevedením zhodné interné diely. A to ani v prípade ak sú od rovnakého výrobcu a majú rovnaké typové označenie!

Výmenu, prípadne ponechanie jednotlivých dielov v zbrani je preto nutné vždy zhodnotiť po otvorení a prehliadnutí každého dielu individuálne pri každej zbrani!

Akýkoľvek nový diel zamieňaný v zbrani za pôvodný nemusí byť so zbraňou natoľko kompatibilný, aby zaisťoval svoju bezchybnú funkciu!

V prípade, že sa rozhodnete vymeniť vnútorné komponenty, snažte sa kupovať iba kvalitné náhradné diely od renomovaných výrobcov. Diely predávané v sieti predajní Muničák sú rôznej kvalitatívnej úrovne, a aj keď všetky značky spĺňajú základné nároky kladené na kvalitu airsoftových dielov, platí jednoduchá zásada: renomovaný výrobca = vyššia kvalita = vyššia cena.

PRÍPRAVA:

Predtým, ako začnete premýšľať nad zlepšením jednotlivých komponentov vašej zbrane, treba najprv zbraň podrobiť tzv. revitalizačnej generálke, ktorá zahŕňa tieto základné kroky:

1. Zmerať FPS. Aby bolo jasné, či a ako treba na zbrani zvyšovať výkon. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že mnohí hráči majú subjektívny pocit, že ich zbraň "nestrieľa dobre" a dávajú to za vinu slabej pružine, pričom problém môže byť inde.A aby nedošlo k omylu z nevedomosti a v domnienke, že sa do zbrane vkladá silnejšia pružina sa výkon zbrane zníži, pretože pôvodná pružina v zbrani bola silnejšia.

2. Rozobrať a vyčistiť zbraň od pôvodného maziva a nánosov výrobných nečistôt (mechabox, hlaveň, hop up komora, telo zbrane zvnútra predovšetkým v mieste, kde je uložený mechabox, ostatné časti treba včistiť podľa ich stavu).

3. Skontrolovať typ a stav jednotlivých dielov zbrane.

4. Opraviť, alebo vymeniť diely ktoré sú zjavne nekvalitne vyrobené, poškodené pri kompletácii zbrane, alebo jej preprave (deformované, prasknuté, alebo s iným defektom)

Popis hlavných dielov vnútra zbrane a nutnosti ich úpravy pri tunovaní:

Kolesá:

Súzväčša v poriadku a netreba ich meniť pokiaľsa do zbrane nevkladá pružina silnejšia ako M 120. Zväčša vždy je nutné kolesá vypodložkovať, lebo sú od výroby vypodložkované z veľkou vôľou, alebo v opačnom prípade príliš natesno, takže o seba drhnú. Odporúčame používať iba kvalitné kolesá od odporúčaných a známych výrobcov.

Podložky na kolesá:

Na základe našich skúseností vieme, že v podstate každá čínska zbraň je zle vypodložkovaná, a preto je nutné podložky vymeniť. Odporúčame používať kvalitné sady, ktoré vobsahujú aj tenké podložky, umožňujúce kvalitné vypodložkovanie.

Západka spätného chodu:

Býva v poriadku a netreba ju meniť, niekedy nemusí výškovo správne sedieť ku kolesám a drhne o ne. Prípadne treba upraviť - vymeniť jej pružinku, ktorá tiežniekedy drhne o kolesá.

Pružinky v mechaboxe:

Sú zväčša v poriadku a netreba ich meniť, všetky treba len skontrolovať či niekde nedrhnú a fungujú správne.

Ložiská:

Ak sú kovové, bývajú v poriadku a netreba ich meniť. Pokiaľsú plastové, treba ich vymeniť za kovové, obzvlášť ak používate pružinu silnejšiu ako M 120. Ložiská môžu mať rôzny priemer, zväčša 6 až8 mm. Guličkové ložiská na tunovanie čínskych zbraní na základe našich skúseností neodporúčame, veľmi skoro sa zničia, obzvlášť ak používate pružiny silnejšie ako M 120.

Ramienko prerušovača:

Väčšinou je v poriadku a netreba ho meniť, je len potrebné skontrolovať či nedrhne o stenu mechaboxu, alebo o koleso, takisto skontrolovať jeho správnu súčinnosť z vypínačom.

Vypínač mechaboxu:

Len málokedy je správne funkčný, takže treba upraviť zdeformované kontakty a zabrúsiť nerovnosti plastových častí tak, aby nedrhli a fungovali správne. Ideálne je nainštalovať mosfetové spínanie, ktoré zabraňuje tzv. opaľovaniu kontaktov.

Kabeláž:

Je vo väčšine prípadov vo veľmi zlom stave (tenká a tuhá), určite je potrebné ju vymeniť, ak bude v zbrani silnejšia pružina ako M 120, pri slabších pružinách to ale tiežodporúčame, pomôže to zlepšeniu kadencii, zníženiu latencii pri výstrele, a celkovo zlepšeniu toku prúdov.

Mosfet:

Je určite vhodné ho do zbrane namontovať bez ohľadu na to, aký v nej bude upgrade. Sú rôzne typy mosfetov. Aj keď väčšina mosfetov sa dajú zakúpiť, mnohí používatelia radšej uprednostňujú domácu výrobu.

Telo mechaboxu:

Je zväčša v poriadku a netreba ho meniť, treba len skontrolovať či nemá praskliny v namáhaných miestach, či nie je zdeformované a v dôsledku toho v ňom drhnú jednotlivé diely. Väčšina zbraní čínskych výrobcov má užod výroby veľmi pevné a odolné telo, ktoré odporúčame meniť len v prípade jeho výraznejšieho poškodenia. Pri pružine silnejšej ako M 130 len vyskúšajte koľko znesie a pri používaní pozorne sledujte či nepraská, a ažv prípade komplikácií vymeňte za nový mechabox.

Motor:

Býva v poriadku a ak je aj dostatočne výkonný, tak ho netreba meniť. Niekedy sa dá nájsť v čínskych zbraniach motor výkonom zrovnateľný s kvalitnými upgrade motormi, rozhodne je ale dobré nechať overiť jeho kvalitu.

HOP-UP gumička:

Treba ju vymeniť vždy a na každej zbrani, ideálne je použiť kvalitného výrobcu (napr. Systema). Niekedy môže mať vnútornáhlaveň v čínskej zbrani menší vonkajší priemer a hopová gumička nebude dobre priliehať na hlavni. Treba potom skúsiť inú gumičku, prípadne ju utesniť teflónovou páskou, alebo vymeniť hlaveň za kvalitnejšiu.

Vnútorná hlaveň:

Je zväčša v poriadku a netreba ju meniť. Zvláštnu pozornosť treba venovať vnútornému opracovaniu hlavne. Niekedy sa vyskytne doškriabanie, hrdza, priehlbina, alebo iná chyba, ktorá spôsobuje nepresnosť pri streľbe. V takom prípade odporúčame vymeniť ju za kvalitnú presnú hlaveň, ktorá aj výrazne pomôže presnosti a výkonu zbrane. Ak hlaveň nemá žiadnu chybu a zbraň strieľa rovno a presne, nie je ptrebné vnútornú halveň meniť.

Hop Up komora:

Takmer vždy je nasadená na hlavni nakrivo, alebo ináč sa dá povedať, že hlaveň je pootočená v komore. To spôsobí, že hopová gumička je zatlačená cez výrez v hlavni do prierezu hlavne nie kolmo zhora ale mierne zo strany. A práve to je najčastejšou príčinou strhávania vystrelených bb do strany. Pri vybranej hlavni aj s hopovou komorou zo zbrane je treba vždy zložiť hopovú komoru z hlavne, rozobrať a dôkladne vyčistiť komoru aj hlaveň od pôvodného maziva - lepidla. Zabrúsiť nerovnosti častí tela komory, aby nedrhli a fungovali správne. Po vymenení hopovej gumičky užlen treba správne založiť komoru na hlaveň, pohľadom skontrolovať či sa vysúva gumička do komory rovno.

Tryska:

Býva zlej kvality s výraznými deformáciami, prasklinami a netesnosťami na hlave valca. Má za následok väčšinu problémov s podávaním streliva do komory a zníženým, nestabilným výkonom. Treba ju takmer vždy vymeniť. Kvalitné značkové trysky pre svoju precíznosť a tesnosť môžu niekedy drhnúť na hlave valca, preto odporúčame vyskúšať aj menej kvalitné trysky. Konkrétne použitie je vždy závislé od každej jednej zbrane.

Hlava valca:

Je zväčša v poriadku a netreba ju meniť. Niekedy ale má vedenie trysky takú vôľu ažje to nezlučiteľné so správnou funkciou trysky. Ak je tesnenie hlavy nekvalitné, zväčša ho stačí utesniť teflónovou páskou. Tiežtreba skontrolovať na hlave valca gumený doraz hlavy piestu, či nie je uvoľnený alebo poškodený.

Valec:

Nedá sa na ňom čo pokaziť a tak ho netreba meniť, ak má dieru na správnom mieste vzhľadom k dĺžke hlavne.

Hlava piestu:

Sú zväčša dostatočne kvalitné, stačilo by vymeniť ich tesniacu gumičku, tá sa ale nedá samostatne zohnať, preto je dobré vymeniť celú hlavu. Ideálne je použiť hlavy piestu s ložiskom.

Piest:

Nebýva s ním žiaden problém. Ak sa neplánuje silnejší upgrade ako M 120 a ak nemá žiadnu vadu a je v poriadku, nemusí sa meniť. Pri upgrade M 130 a viac užje nutné vymeniť za piest s kovovými zubmi ideálne po celej jeho dĺžke.

Vodiaci tŕň pružiny:

Dosť často je zlej kvality a aj keď je kovový a s ložiskom, tak ložisko zadrháva. Je vhodné ho vymeniť za vodiaci tŕň pružiny s ložiskom od kvalitného výrobcu.

Páčka podávača:

Je zväčša v poriadku a netreba ju meniť, treba ale overiť či nezadrháva a či sa v nej tryska dostatočne dobre drží.

Kulisa prepínača:

Býva v poriadku a netreba ju meniť, niekedy ale býva užod výroby prasknutá alebo zadrháva. To má za následok problém pri prepínaní režimov streľby. Stačí ju v takom prípade vymeniť za kulisa prepínača od kvalitného výrobcu, odporúčame firmu Guarder.

Pružina:

Je zväčša zlej kvality a užod výroby javí známky deformácie. Časom klesá výkon výraznejšie ako pri kvalitnejších pružinách. Treba ju vždy vymeniť za kvalitnú pružinu. Guarder pružiny sú značené rozdielne ako pružinySystema (Systema pružina 120 má takmer zhodný výkon ako Guarder pružina 130).

ZÁVER:

Po každej úprave vnútra zbrane predovšetkým mechaboxu je potrebné jednotlivé časti premazať kvalitným mazivom. Odporúčame mazacie sety od firiem Tokyo Marui alebo Systema. V žiadnom prípade nepremazávajte mechabox silikónovým olejom!

Teraz by mala by nasledovať časť, aké konkrétne diely v vymeniť pri konkrétnej pružine, ale ako sme užvyššie napísali, pri tunovaní čínskych zbraní nie je možné všeobecne a jednotne určiť tieto diely. Preto opakujeme, že pri tunovaní airosftových zbraniach čínskych výrobcov je nutné ponechanie, výmenu alebo opravu jednotlivých komponentov zvážiť pri každej jednej zbrani individuálne.

Pre prvotné sa zorientovanie v problematike tunovania airsoftových zbraní,môže poslúžiť aj tento starší článok (upozorňujeme, že sa týka tunovania zbraní od firmy Toyo Marui):